สำนักการคลัง
News
การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2564 คำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ 1654/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้าราชการที่ยื่นเรื่องขอรับค่าเช่าบ้าน (เพิ่มเติม) โครงการประชุมทางวิชาการ เรื่อง "การตรวจสอบรายงานทางการเงิน" ผ่านระบบถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) แนวทางการตรวจสอบรายงานการเงินประจำเดือน รายงานการเงินประจำปี และรายละเอียดประกอบงบการเงินตามระบบบัญชีของหน่วยงาน โครงการ ประชุมทางวิชาการ เรื่อง การตรวจสอบรายงานทางการเงินผ่านระบบถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) หัวข้อ "แนวทางการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS" โครงการ ประชุมทางวิชาการ เรื่อง การตรวจสอบรายงานทางการเงินผ่านระบบถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) หัวข้อ "แนวทางการตรวจสอบรายงานการเงินประจำเดือนและรายงานการเงินประจำปีในระบบ GFMIS ด้วยแบบ ชน 05"
จัดซื้อจัดจ้าง

 

E-book
image
คู่มือการใช้งานระบบ K-Cash Connect Plus
26 พฤศจิกายน 2562
1279
image
แนวทางการยื่นเอกสารหลักฐานใบสำคัญประกอบการขอเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
26 พฤศจิกายน 2562
2273
image
คู่มือการใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online
26 พฤศจิกายน 2562
1859
image
การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญกรณีข้าราชการเกษียณอายุราชการ
26 พฤศจิกายน 2562
1448
image
แนวทางการจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีสำนักงานศาลยุติธรรม Version 3.0 ผ่านระบบสื่อสารทางไกล
26 พฤศจิกายน 2562
1927
image
แนวทางการจัดทำงบทดลองรอบ 6 เดือนแรกปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
26 พฤศจิกายน 2562
578
image
ระเบียบและหนังสือเวียนเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาล ค่าปรับ และเงินกลาง
26 พฤศจิกายน 2562
3463
image
ระเบียบและหนังสือเวียนเกี่ยวกับเงินงบประมาณ
13 ธันวาคม 2562
3435
image
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของศาลยุติธรรม
16 มกราคม 2563
2541
image
ระเบียบ และหนังสือเวียน เกี่ยวกับเจ้าพนักงานตำรวจศาล
14 ตุลาคม 2563
605
หนังสือเวียนสำนักการคลัง1
กิจกรรม