Accessibility Tools

สำนักการคลัง
image

สำนักการคลัง

ติดต่อเราimage

 

 ที่ตั้ง

สำนักการคลัง สำนักงานศาลยุติธรรม ชั้น 3

อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร แขวงจอมพล

กรุงเทพมหานคร 10900


โทรศัพท์

โทรศัพท์ 0 2541 2031-2 ,

0 2541 2773-5 ต่อ 100 - 576

โทรสาร  0 2541 2324

 

 อีเมล์

finance@coj.go.th (สำนักการคลัง)

salary@coj.go.th (ส่วนเงินเดือน)

finance.d@coj.go.th (ส่วนวิชาการ)

account@coj.go.th (ส่วนการบัญชี)Social