สำนักการคลัง
image

สำนักการคลัง

ที่ ศย 012/ว 919 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอส่งแบบแจ้งการโอนงบประมาณกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

image เอกสารแนบ