สำนักการคลัง

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักการคลัง

เอกสารประกอบการอภิปรายโครงการอบรม เรื่อง การเสริมสร้างการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง Streaming)

image เอกสารแนบ