Accessibility Tools

สำนักการคลัง
image

สำนักการคลัง

ที่ ศย 012/ว 472 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เรื่อง การปรับเพิ่มเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ตามพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2567image

image เอกสารแนบ