Accessibility Tools

สำนักการคลัง
image

สำนักการคลัง

ที่ ศย 012/ว 59 (ป) ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เรื่อง ซักซ้อมการกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online image

image เอกสารแนบ