Accessibility Tools

สำนักการคลัง
image

สำนักการคลัง

ด่วนที่สุด ที่ ศย 012/ว 37 (ป) ลงวันที่ 19 เมษายน 2567 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูงimage

image เอกสารแนบ