Accessibility Tools

สำนักการคลัง
image

สำนักการคลัง

ที่ ศย 012/ว 141 (ป) ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2566 เรื่อง การตรวจสอบและรายงานเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารimage

image เอกสารแนบ