Accessibility Tools

สำนักการคลัง
image

สำนักการคลัง

ด่วนที่สุด ที่ ศย 012/ว 137 (ป) ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก กรณีผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวเข้ารับบริการสุขภาพปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562image

image เอกสารแนบ