Accessibility Tools

สำนักการคลัง
image

สำนักการคลัง

ที่ ศย 012/ว 104 (ป) ลงวันที่ 1 กันยายน 2566 เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลการโอน - รับโอนครุภัณฑ์่ระหว่างกันของหน่วยงานในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2566image

image เอกสารแนบ