สำนักการคลัง
image

สำนักการคลัง

ที่ ศย 012/ว 28 (ป) ลงวันที่ 8 มีนาคม 2566 เรื่อง ผลการสอบทานตาราง Mapping และงบทดลองจากระบบ New GFMIS Thai ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

image เอกสารแนบ