Accessibility Tools

สำนักการคลัง
image

สำนักการคลัง

ที่ ศย 012/ว 196 (ป) ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูงimage

image เอกสารแนบ