สำนักการคลัง
image

สำนักการคลัง

ที่ ศย 012/ว 227 (ป) ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนในการพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

image เอกสารแนบ