สำนักการคลัง
image

สำนักการคลัง

ที่ ศย 012/ว 226 (ป) ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การตรวจสอบและรายงานเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คงเหลือในบัญชีธนาคาร

image เอกสารแนบ