สำนักการคลัง
image

สำนักการคลัง

ที่ ศย 012/ว 225 (ป) ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน แบบมีหนี้และไม่มีหนี้

image เอกสารแนบ