สำนักการคลัง
image

สำนักการคลัง

ที่ ศย 012/ว 27 (ป) ลงวันที่ 3 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการโอน - รับโอนสินทรัพย์ระหว่างกัน (ระหว่างกรม)

image เอกสารแนบ