สำนักการคลัง
image

สำนักการคลัง

จัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายในบัญชี

               วันที่ 20 มีนาคม 2562 สำนักการคลังร่วมกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายในบัญชี และการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจอนุมัติรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกสิกรไทย ตามหนังสือ ที่ ศย 012/ ว 247 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 และการใช้งานระบบ KTB Corporate Online ให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ผ่านระบบการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming)


image รูปภาพ
image
image