สำนักการคลัง
image

สำนักการคลัง

ที่ ศย 012/ว 4 (ป) ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน

image เอกสารแนบ