สำนักการคลัง
image

สำนักการคลัง

ที่ ศย 012/ว 267 (ป) ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เรื่อง ขอปรับเปลี่ยนกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน

image เอกสารแนบ