สำนักการคลัง
image

สำนักการคลัง

ที่ ศย 012/ว 265 (ป) ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เรื่อง การตรวจสอบและรายงานเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คงเหลือในบัญชีธนาคาร

image เอกสารแนบ