สำนักการคลัง
image

สำนักการคลัง

ที่ ศย 012/ว 263 (ป) ลงวันที 29 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับรู้สินทรัพย์ที่มีมูลค่าขั้นต่ำตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป

image เอกสารแนบ