สำนักการคลัง
image

สำนักการคลัง

ที่ ศย 012/ว 262 (ป) ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี แบบไม่มีหนี้ (เพิ่มเติม)

image เอกสารแนบ