สำนักการคลัง
image

สำนักการคลัง

ที่ ศย 012/ว 1092 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การตอบแบบสำรวจข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานระบบ GFMIS ปัจจุบัน

image เอกสารแนบ