สำนักการคลัง
image

สำนักการคลัง

ที่ ศย 012/ว 249 (ป) ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน แบบไม่ไมีหนี้

image เอกสารแนบ