สำนักการคลัง
image

สำนักการคลัง

ด่วนที่สุด ที่ ศย 012/ว 244 (ป) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง บันทึกข้อมูลแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนภาษี (ล.ย.01) ประจำปีภาษี 2563 ทางระบบอินเทอร์เน็ต

https://das.coj.go.th/ly


image เอกสารแนบ