สำนักการคลัง
image

สำนักการคลัง

ที่ ศย 012/ว 240 (ป) ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เรื่อง การอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน แบบมีหนี้

image เอกสารแนบ