สำนักการคลัง

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักการคลัง

image
แจ้งการอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน แบบมีหนี้และไม่มีหนี้

image รูปภาพ
image