Accessibility Tools

สำนักการคลัง
image

สำนักการคลัง

ที่ ศย 012/ว 103 (ป) ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีไม่สามารถเข้าสู่ระบบ New GFMIS Thai ด้วย GFMIS Token Key image

image เอกสารแนบ