สำนักการคลัง
image

สำนักการคลัง

ที่ ศย 012/ว 14 (ป) ลงวันที่ 31 มกราคม 2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่มีชีวิต

image เอกสารแนบ