สำนักการคลัง
image

สำนักการคลัง

ที่ ศย 012/ว 12 (ป) ลงวันที่ 31 มกราคม 2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต

image เอกสารแนบ