สำนักการคลัง
image

สำนักการคลัง

ที่ ศย 012/ว 2 (ป) ลงวันที่ 5 มกราคม 2566 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

image เอกสารแนบ