สำนักการคลัง
image

สำนักการคลัง

ที่ ศย 012/ว 155 (ป) ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน แบบไม่มีหนี้ เพิ่มเติม

image เอกสารแนบ