สำนักการคลัง
image

สำนักการคลัง

ที่ ศย 012/ว 154 (ป) ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การสำรวจเงินกลางค้างจ่ายเกิน 5 ปี

image เอกสารแนบ