สำนักการคลัง
image

สำนักการคลัง

ที่ ศย 012/ว 149(ป) ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

image เอกสารแนบ