สำนักการคลัง
image

สำนักการคลัง

ที่ ศย 012/ว 143 (ป) ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เรื่อง การเปิดงวดบัญชี 13 ในระบบ New GFMIS Thai ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

image เอกสารแนบ