สำนักการคลัง
image

สำนักการคลัง

ที่ ศย. 012/ว 142 (ป) ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เรื่อง การตรวจสอบและรายงานเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร

image เอกสารแนบ