สำนักการคลัง
image

สำนักการคลัง

ที่ ศย 012/ว 141 (ป) ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2565 เรื่อง การอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน แบบมีหนี้และไม่มีหนี้

image เอกสารแนบ