สำนักการคลัง
image

สำนักการคลัง

ที่ ศย 012/ว 1286 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2564 เรื่อง แจ้งกำหนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

image เอกสารแนบ