สำนักการคลัง
image

สำนักการคลัง

ที่ ศย 012/ว 192 (ป) ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการขึ้นระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

image เอกสารแนบ