สำนักการคลัง
image

สำนักการคลัง

ด่วนที่สุด ที่ ศย 012/ว 1219 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การเตรียมความพร้อมการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

image เอกสารแนบ