สำนักการคลัง
image

สำนักการคลัง

ด่วนที่สุด ที่ ศย 012/ว 185 (ป) ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การรายงานวันทำการกรณีปรับเพิ่มเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างประจำ

image เอกสารแนบ