สำนักการคลัง
image

สำนักการคลัง

ที่ ศย 012/ว 181 (ป) ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อขอให้กำหนดสิทธิเข้าใช้งานระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension)

image เอกสารแนบ