สำนักการคลัง
image

สำนักการคลัง

ที่ ศย 012/ว 180 (ป) ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตราตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) (ฉบับที่ 6)

image เอกสารแนบ