สำนักการคลัง
image

สำนักการคลัง

ที่ ศย 012/ว 823 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยงานในสังกัดศาลยุติธรรม

image เอกสารแนบ