สำนักการคลัง
image

สำนักการคลัง

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19) (ฉบับที่ 4)

image เอกสารแนบ