สำนักการคลัง
image

สำนักการคลัง

ที่ ศย 012/ว 103 (ป) ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยวิธีการติดต่อสื่่อสารด้วยเทคโนโลยีที่สามารถถ่ายทอดเสียงหรือทั้งภาพและเสียงได้อย่างต่อเนื่อง

image เอกสารแนบ